Waardepropositie Voorbeeld

Published Oct 29, 20
6 min read

Waardepropositie Van Een Bedrijf

41 4. 4. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 42 5 NIEUW BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER ....................................................... 43 5. 1. SWOT-ANALYSE HUIDIG BUSINESSMODEL ....................................................................... 43 5. 2. KLANTWAARDEN CENTRAAL BINNEN DE NIEUWE kpi‟S ................................................... 4545. 3. FRESHWATCHING SUCCESFACTOREN BUSINESSMODEL .............................................. 46 5. 4. AANGEPAST BCM WINKELVASTGOEDBELEGGER ............................................................ 47 5. 5. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 52 6 BUSINESSMODEL WINKELCENTRA IN DE PRAKTIJK ................................................................

1. OPZET VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK ........................................................................ 54 6. 2. UITKOMSTEN EMPIRISCH ONDERZOEK ............................................................................ 56 6. 3. ANALYSE TOEKOMSTIG BUSINESSMODEL WINKELVASTGOED ...................................... 60 6. 4. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 62 7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN ............................................................................................. 63 7. 1. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 63 7. 2. AANBEVELINGEN .................................................................................................................. 65 APPENDIX 1: BEGRIPPENLIJST ...................................................................................................... 67 APPENDIX 2: THEORETISCH KADER STRATEGIE ........................................................................

72 APPENDIX 4: INTERVIEWS INZAKE WIJZIGEN BUSINESSMODEL ............................................... 74 APPENDIX 5: CASESTUDIES ........................................................................................................... 79 APPENDIX 6: INTERVIEWS GEWIJZIGD BUSINESSMODEL .......................................................... 89 APPENDIX 7: INTERVIEW BANCAIRE SECTOR ........................................................................... 110 APPENDIX 8: LITERATUURLIJST .................................................................................................. 1135MANAGEMENTSAMENVATTING Het functioneren van de winkelvastgoedmarkt staat onder druk. Door decennia lang winkelmeters toe te voegen aan een stabiliserende markt in combinatie met de toegenomen concurrentie dankzij de komst van internet, is er sprake van een verzadigde markt.

De winkelvastgoedmarkt was namelijk met name gericht op de financiële optimalisatie van een vastgoedproduct. Ontwikkelaars realiseerden telkens winkelcentra, welke langjarig verhuurd werden aan filiaalbedrijven, omdat dit optimaal voldeed aan de vraag vanuit de financiële markt. Er was een grote vraag naar centr met langjarige stabiele huurinkomsten van huurders met weinig risico ten aanzien van hun continuïteit.

Journey Map

Klantreis In Kaart BrengenDe Waardepropositie

Hij bepaalt tegenwoordig zelf waar, wanneer en bij wie hij zijn aankopen doet. Het invullen van de aanwezige behoefte op de juiste plek op het juiste moment wordt nu gevraagd vanuit de vraagzijde en niet een stralende stapel stenen. Het businessmodel van een winkelvastgoedbelegger, dat decennia lang met name gericht was op de financiële optimalisatie van een vastgoedproduct, staat hieronder onder druk.

Samenwerken In Een TeamSamenwerken Binnen Een Team

Het huidige businessmodel is middels het Business Canvas Model (BCM), uitgewerkt (zie figuur A). Volgens het BCM bestaat elk businessmodel uit negen bouwstenen, die het proces van waardecreatie beschrijven. Waardepropositie. Huurprijsverhogingen, langjarige huurcontracten met name filiaalbedrijven en het toevoegen van extra meters waren de financiële key performance indicators (KPI's) onder het investeringsgedreven businessmodel om de belangrijkste klant, de aandeelhouder, tevreden te stellen.

Overleggen En SamenwerkenJourneymap

Het fysieke winkelcentrum heeft hierdoor haar monopoliepositie verloren, waardoor huurprijzen onder druk staan en de leegstand toeneemt. Het huidige businessmodel is niet in staat om de door de consument gewenste waardepropositie aan te bieden. Van belang hierbij is dus om in het businessmodel van een winkelvastgoedbelegger de juiste KPI's als uitgangspunt te nemen. Waardepropositie.

Op basis van deze ontwikkelingen kan bepaald worden, wat de juiste KPI's voor de uiteindelijke aan te bieden waardepropositie zijn. Op de retailmarkt blijkt dat niet alleen de winkelvastgoedbelegger, maar ook de retailer druk bezig is met zijn businessmodel. Doordat de omzetten onder druk staan als gevolg van technologische, demografische en economische ontwikkelingen en de consument de macht over heeft genomen van de retailer, moet de retailer in klantbehoefte in plaats van producten gaan denken (Waardepropositie).

Voorbeeld Waardepropositie

Van belang hierbij te constateren is dat de fysieke winkel altijd een zeer belangrijke rol blijft spelen in het businessmodel van de retailer. Echter met name de samenwerking- en afrekenmethodiek met de winkelvastgoedbelegger, waarbij het aanbieden van de juiste waardepropositie centraal dient te staan, is een gewenste aanpassing in het BCM van een fysieke retailer. Waardepropositie.

De behoeften van de consument zijn gewijzigd, waardoor oude uitgangspunten als prijs, aanbod, keuze, service en gemak onvoldoende onderscheidend zijn geworden. Deze functionele klantwaarden worden meer en meer vervangen door emotionele (herkenning, erkenning en beleving) en sociale klantwaarden (ontmoeten). Sociale en emotionele klantwaarden hebben in het aanbod van de retailer en winkelvastgoedbelegger onvoldoende centraal gestaan.

Het huidige businessmodel is hiertoe niet in staat. Uit de confrontatie tussen het huidige businessmodel en de geconstateerde ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde blijkt namelijk dat, dit de verkeerde KPI‟s als uitgangspunt heeft. Waardepropositie. Aangezien consumenten meer besteden in winkelcentra als zij zich hier thuis voelen, dient klanttevredenheid als één van de belangrijkste KPI‟s centraal gesteld te worden.

Kwantitatieve KPI‟sKwalitatieve KPI‟sNet Rental Income (NRI)Klanttevredenheid (Net Promotor Score)Andere inkomstenBezoekersaantal online en offlineVloerproductiviteit huurdersBezoekfrequentieHuisvestingsquote (% aan huisvestingslasten van de omzetGemiddelde bestedingBezettingsgraadGemiddelde bezoekduurMerkwaardeGemiddeld aantal bezochte winkels Figuur B. Nieuwe KPI‟s winkelvastgoedbelegger7Van belang is om op basis van deze nieuwe KPI‟s het BCM vorm te geven en om de klantbehoefte middels een waardepropositie centraal te stellen in het BCM.

Wat Is Samenwerken

Klantbeleving en –waardering creëren is hierbij van essentieel belang. Dit uitgangspunt inclusief de vastgestelde waardepropositie dient doorgevoerd te worden binnen alle overige bouwstenen van het BCM. Indien er geen sprake is van een optimale alignment, zal de beloofde waardepropositie niet waargemaakt kunnen worden. Meer over de auteur. Op basis van de invulling van de negen bouwstenen van het BCM blijkt dat het belang van de “hardware” (stenen) verschuift naar de “software” (met name marketing).

JourneymapWaarde Propositie

Ook de bancaire sector ziet de noodzaak tot aanpassing binnen het BCM. Maar net als de overige stakeholders vinden ze dat de winkelvastgoedbelegger het platform moet creëren, waarbinnen de retailer optimaal in staat is om zijn rol binnen de waardepropositie richting de uiteindelijk klant, de consument, in te vullen. Het optimale BCM hiervoor wordt in figuur C weergegeven.

Hier is de retailer en aandeelhouder vervangen door de consument als klant en wordt er voor de klant ook een waardepropositie gecreëerd, die doorwerkt in alle bouwstenen (meer info). Dit heeft met name gevolgen voor de organisatie, de samenwerking met partners en het verdienmodel van de winkelvastgoedbelegger. Alles dient het teken te staan van het creëren van de gewenste kwaliteit voor de consument.

Ook dienen er meer partners gezocht worden, waarbij er een andere samenwerkingsvorm met de retailer gekozen dient te worden dan het huidige vaak eenzijdige contract opgelegd vanuit de belegger. Het verdienmodel zal ook in het teken staan van het leveren van kwaliteit aan de klant. Dit betekent investeren in klanttevredenheid aan de voorzijde, wat moet leiden tot winstmaximalisatie.

Customer Journey Onderzoek

Kortom in alle bouwstenen van het BCM van de winkelvastgoedbelegger zullen wijzigingen doorgevoerd worden. Uit de praktijktoets blijkt bovendien dat bijna alle stakeholders op de winkelvastgoedmarkt hier op dit moment voor openstaan, aangezien zij ook inzien dat voortgang op de huidige wijze niet mogelijk is vanuit het oogpunt van de consument.

Aangepast businessmodel winkelvastgoedbelegger op basis van het Business Canvas Model91 INLEIDING 1. 1 AANLEIDING Decennia lang heeft het Nederlandse winkellandschap in het teken gestaan van het toevoegen van winkelmeters op grote schaal. Beleggers en ontwikkelaars zijn met name bezig geweest met de financiële optimalisatie van hun producten. Schaalvergroting, huurverhogingen, toevoegen filiaalbedrijven en langjarige huurcontracten stonden hierbij centraal.

Nieuwe drijfveren aan de vraagzijde en nieuwe keuzemogelijkheden aan de aanbodzijde zorgen dat de rol van het winkelvastgoed onder druk staat. customer journet. Met name de opkomst van het online winkelen heeft het koopgedrag van de consument veranderd, waardoor de ruimtelijke en kwantitatieve criteria minder relevant zijn geworden (Nozeman, 2012). Dit heeft geleid tot een geheel nieuw retaillandschap (Molenaar, 2013).

Samenstelling van het nieuwe retaillandschap (Molenaar, 2013)Online winkelen doorbreekt namelijk een groot aantal barrieres van het fysieke winkelen. De belangrijkste is dat de consument niet meer tijdens openingstijden van de winkel naar het product toe hoeft, maar dat het product naar de consument wordt gebracht en dat hij het 24/7 kan bekijken en bestellen.

More from Waardepropositie

Navigation

Home

Latest Posts

De Definitie Van De Omgevingsmanager

Published May 27, 22
5 min read

Omgevingsmanager Voor Project

Published May 17, 22
6 min read

Engels - Taalcursussen - Talencentrum

Published May 15, 22
6 min read