Maatwerk Or Cursus - Uw Training Op Maat

Gepubliceerd feb. 28, 22
6 min read

Ondernemingsraad Online: Voordelige Or En Arbo Trainingen

Training Ondernemingsraad - atim. eu Daarin vind je het programma, de voorbereidingsopdrachten en praktische gegevens over je training. Na afloop van de training wordt hier het verslag in de vorm van een Power, Pointpresentatie in geplaatst. Bij aanvang van de training ontvang je het Praktijkboek OR & financiën. leergang. Ervaringen van andere deelnemers “Inzichtelijk gemaakt waar op te letten als er financiële zaken gerapporteerd worden.” “Goede aansluiting met de praktijk.

En veel minder cijfers dan ik aanvankelijk dacht. Goede afwisseling tussen luisteren en zelf opdrachten maken.” “Inhoudelijk goed opgezet, goede groepsgrootte om ervaringen uit te wisselen, maar ook aandacht voor bedrijfsspecifieke vragen. Interessant, veel geleerd, met name welke kritische vragen je als OR kunt stellen.” “Erg leerzaam. Or Cursus. Or Training - atim.

De belangrijkste begrippen leggen we uit in begrijpelijke woorden. Je leert financiële stukken lezen, je eigen standpunten erover te onderbouwen en de reactie van de bestuurder te beoordelen. Zo versterk je jullie positie als OR. De trainer licht de inhoud toe van belangrijke begrippen uit de bedrijfseconomie. Advies Or - Atim, Je doet er veel praktische oefeningen bij.

Advies En (Online) Training Voor Ondernemingsraad

Medezeggenschap En Or - Opleidingen En Trainingen - Atim Wv, O-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving rondom arbeidsomstandigheden die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR (Training Ondernemingsraad). Maak bijvoorbeeld kennis met de Arbowet (arbobeleidscyclus) en krijg meer zicht op VGW(M)-werk.

Maak OR-werk doorzichtiger met kennis van wet en regelgeving Kennis van regels en wetgeving op het gebied van instemmings- en adviesrecht, arbeidsrecht, de werkkostenregeling, maar ook van de Wet op ondernemingsraden (WOR), maakt het OR-werk een stuk doorzichtiger. Wv, O-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR - Financiële Training Ondernemingsraad.

Training Or OndernemingsraadOr Training En Or Cursus Versterk De Or, Commissie Of Pvt

En een stem in de keuze van een nieuwe commissaris voor de raad van commissarissen of toezichthouder voor de raad van toezicht. Maar hoe pakt u dat aan? Wv, O-van waarde biedt OR-trainingen waarin we met uw praktijk aan de slag gaan en kijken waar u uw invloed als OR op deze punten meer kunt laten gelden.

15 Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Or Trainingen - atim. eu OR-trainingen Bestuurders en P&O Bestuurders, HRM-medewerkers en P&O-medewerkers hebben in hun organisatie regelmatig met medezeggenschap te maken. Doordat steeds meer organisaties zich willen onderscheiden als werkgever op het gebied van HR en arbeidsomstandigheden wordt dat alleen maar meer. De rol van het OR-overleg en een constructieve samenwerking met de OR worden daardoor steeds belangrijker.

Or TrainingAdvies & Training Ondernemingsraad

Hij bevordert dat: - er voldoende werkoverleg is; - er goede arbeidsomstandigheden zijn; - regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; - medewerkers gelijk behandeld worden (overleg). De or heeft een aantal bevoegdheden - cursus. Wat kan de ondernemingsraad voor je doen? De OR mag de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken.

Na dit overleg moet de ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk uitleggen wat zijn beslissing is. Waarom een Medezeggenschapsraad? Waarom een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad? Met een medezeggenschap zoals een pvt of een OR hebben de medewerkers meer te zeggen in een bedrijf. Een pvt of OR komt op voor jouw belangen en rechten als personeel.

Training Pensioen Ondernemingsraad

Is de ondernemingsraad iets voor mij? De OR is een goede training Een lidmaatschap van de OR is een gratis training in onderhandelingstechnieken. Baars: 'In de OR kun je andere vaardigheden aanspreken of ontwikkelen dan in je normale werk, zoals onderhandelen en argumenteren (ondernemingsraad). ' De Leeuw: 'Ook samenwerken en luisteren is van groot belang. opleiding.

Deze raad bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met directie of bestuur. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf. Wat is een medezeggenschap? Medezeggenschap is het recht om als betrokkenen mee te beslissen over zaken waarbij je ook daadwerkelijk betrokken bent.

Dit is een vertegenwoordiging van werknemers in een organisatie. Wat houd adviesrecht in? Adviesrecht (artikel 25 WOR) Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten van financieel-economische en/of bedrijfsorganisatorische aard. In het eerste lid van artikel 25 WOR is een uitputtende lijst opgenomen van aangelegenheden die onder het adviesrecht van de ondernemingsraad vallen. adviesbureau.

Basiscursus Ondernemingsraad

Training Nieuwe Or Leden - Ptv LedenDe Overtuigende Ondernemingsraad

Op basis van het instemmingsrecht kan de ondernemingsraad een bindend oordeel uitspreken over een aantal onderwerpen van sociaal beleid. Wat is het belang van medezeggenschap? Het belang van medezeggenschap Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken.

en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Inherent aan een organisatie is dat tussen werkgever en zijn medewerkers een gezagsverhouding bestaat. De WOR gaat uit van gelijkwaardige gesprekspartners. 20/01/2019 Inzicht in de financiën van de organisatie is voor een ondernemingsraad belangrijk. Als men een goed inzicht heeft, kan de OR zich op belangrijke momenten mengen in de discussie én hierdoor invloed hebben op de financiële keuzes van de organisatie.

Snel Inzicht Van De Or In Het Financieel-economisch Beleid - Atim Op het eerste gezicht lijkt dit misschien lastig en sommigen hebben het idee daar een financieel specialist voor te moeten zijn. Niets is minder waar. Volg gewoon de 7 stappen van de begrotingscyclus! Voorbereid Om de begroting van de organisatie te doorgronden en grip te krijgen op de begroting is het belangrijk om te begrijpen hoe de begrotingscyclus in de organisatie werkt - Training Ondernemingsraad..

Basistraining Or

Duik in 2019 in de financiën van je organisatie en vergroot je OR-invloed Tijd voor een nieuwjaarsduik in de financiën van je organisatie? Veel OR’s lopen er met een grote boog om heen. En dat is best begrijpelijk, want met een te diepe duik ga je inderdaad duizelen. Toch is er veel mogelijk zonder dat je een financieel specialist bent.

Dat is een mooi en haalbaar voornemen. Zo weet je vrij eenvoudig waar je organisatie staat en naar toe gaat. Bepaal als OR wat je belangrijke onderwerpen vindt en bespreek die tijdens de 7 stappen. Maatschap voor Medezeggenschap weet als geen ander: met grip op de financiën van je organisatie krijg je vroegtijdige en daadwerkelijke invloed.

Soms staat in een CAO (bijvoorbeeld in CAO Ziekenhuizen) de aanvullende OR-bevoegdheid dat de conceptbegroting ter bespreking aan de OR moet worden voorgelegd. ondernemersraad. De bestuurder moet de OR in staat stellen zijn standpunt kenbaar te maken voordat de begroting definitief is. Daarnaast heeft de OR adviesrecht bij belangrijke investeringen en kredietverstrekkingen.

Trainingen Op Maat Voor Jouw Or

Waarom eigenlijk niet? Ik vermoed dat het te maken heeft met het gevoel dat je als OR een financieel specialist moet zijn. Niets is minder waar! Vraag de investeringsbegroting op. Een investering valt in ieder geval onder het adviesrecht zodra deze: impact heeft voor collega’s (hoewel dit niet altijd directe impact hoeft te zijn) + 10% of meer omvat van het jaarlijkse investeringsbudget + geen vervangingsinvestering is.In de praktijk werd veel minder geschoold dan begroot was. Bovendien waren de verschillen per afdeling groot. Na een goede dialoog met de bestuurder kon de OR goed scoren bij de collega’s. Een mooi voorbeeld van geen bevoegdheid en toch invloed (training). In de loop van het voorjaar kreeg de OR een adviesaanvraag over een reorganisatie.

Meer van Journeymap

Navigation

Home

Latest Posts

De Definitie Van De Omgevingsmanager

Published May 27, 22
5 min read

Omgevingsmanager Voor Project

Published May 17, 22
6 min read

Engels - Taalcursussen - Talencentrum

Published May 15, 22
6 min read