Dynamiek - Training - Coaching - Advies - Opleidingen

Gepubliceerd dec. 28, 21
6 min read

Financiële Cijfers Begrijpen

Vanuit de beeldvormingsfase presenteerden de subgroepen de uitgewerkte scenario's en deelden zij hun oordeel en een pre-advies aan de commissie. Op de tweede dag bepaalde de commissie concrete doelstellingen en acties en bespraken we hoe de COR zijn zichtbaarheid in de organisatie kan verbeteren. Oktober 2019 Tijdens een tweedaagse begeleidden wij de OR van PI Leeuwarden.

Op een interactieve manier zijn we verder ingegaan op het 'waarom', 'hoe' en 'wat' van de ondernemingsraad, hebben we gewerkt met het BOB-model (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming) ter bevordering van de effectiviteit van de OR, en bespraken we de individuele bijdragen van de OR-leden. Januari 2020 - september 2021 Humanitas DMH is een zorgorganisatie met locaties door heel Nederland (OR & Financiën - Rendement Congressen & Opleidingen).

Wij begeleidden de OR begin 2020 tijdens een tweedaagse training. De OR heeft zijn strategie bepaald, concrete acties geformuleerd en geoefend met de vaardigheden die nodig zijn om samenzeggenschap vorm te geven. Tijdens een training in april 2021 heeft de OR in groepjes de belangrijkste onderwerpen uitgewerkt die ze voor de komende verkiezingen willen oppakken.

Financiële Basiskennis Voor De Or

Ook ging de OR met de bestuurder in gesprek, dat we gezamenlijk geëvalueerd hebben. Maart 2020 Voor de ondernemingsraad van de SKH hebben we een tweedaagse training verzorgd. We keken terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Aan de hand van concrete casussen die spelen binnen de organisatie hebben we nagedacht over hoe de OR hier het beste mee om kan gaan.

Het was daardoor voor de OR lastig om tot een samenhangend advies te komen. We hebben daarom eerst het vraagstuk ontleed naar de diverse lagen en vervolgens de OR-leden begeleid om samen tot een standpunt te komen. Op basis van de analyse en gestructureerde oordeelsvorming kon de OR zelf het advies formuleren.

En dat terwijl het bestuur in sneltreinvaart beslissingen aan het nemen was met ingrijpende gevolgen voor medewerkers. We begeleidden de OR bij hun proces om zich te manifesteren richting bestuur. En bovendien adviseerden we over de te volgen inhoudelijke strategie, vooral door de diverse lagen in het vraagstuk inzichtelijk te maken.

Grip Op Financiën​

De OR kon met onze inbreng steeds meer invloed uitoefenen op het bestuurlijke proces. Februari 2020 - juli 2020 Begeleiding van een tweedaagse basis-/starttraining voor de ondernemingsraad als onderdeel van een driedaagse ontwikkelaanpak. Begin 2020 waren er verkiezingen en is de ondernemingsraad opnieuw samengesteld. Wens was om te komen tot een starttraining voor nieuwe leden van de raad en gezamenlijk te werken aan teamontwikkeling. Ontwikkeling, training & advies.

De trainingen hadden als doel om als nieuwe ondernemingsraad effectief samen te werken en te functioneren, wat leidt tot kwaliteit van medezeggenschap binnen de Rv, IG. September 2020 - oktober 2020 Het samenwerkingsverband regio Twente is volop in ontwikkeling. Dat vraagt om een stevige OR. Vandaar dat de OR optimaal gebruik wil maken van ieders kwaliteiten en drijfveren.

m.v. Management Drives. Inmiddels is de OR een jaar verder en wilden ze deze inzichten graag opfrissen, waarbij ze tevens specifiek in wilden gaan op de samenwerking onderling en met de bestuurder. De training gaf mooie nieuwe inzichten die concreet vertaald zijn naar acties voor de OR als geheel én voor ieder lid persoonlijk.

Samen Voor De Beste Oplossing

Consult, Uw Partner Op Gebied Van AdviesAdvies Or

9. September 2020 - november 2020 De ondernemingsraad van de gemeente Velsen wordt door ons al enige jaren begeleid. Voor deze training zijn we in drie bijeenkomsten aan de slag gegaan met het toepassen van de principes van deep democracy. Deep democracy vraagt om het begrijpen van het belang van je gesprekspartner en de tijd nemen om de wensen en behoeften van de ander te leren kennen.

Training - Onderzoek- En AdviesbureauTraining & Opleiding - Adviseur Openbare Ruimte

Ook hebben we geoefend met verschillende communicatie- en beïnvloedingsstijlen: welke stijl past in welke situatie het beste en hoe word je daar vaardig in? April 2020 - april 2021 De RUD Drenthe is de omgevingsdienst voor de provincie en de twaalf gemeenten in Drenthe. Vanuit de ambitie van 'de OR als strategisch partner' wil de OR werken aan de samenwerking met de bestuurder.

Wij begeleiden de OR tijdens interne bijeenkomsten om effectiever te worden als OR en tijdens gezamenlijke sessies met de OR en de bestuurder en directie. Februari 2020 De OR van het Filmhuis Den Haag heeft een adviesaanvraag van de directie ontvangen over een verandering in de organisatiestructuur. De OR heeft daar nog een aantal vragen bij die eerst beantwoord moeten worden, voordat er een goed advies kan worden uitgebracht.

Het Adviesbureau

In een bijeenkomst met de voltallige OR heeft de adviseur de OR op gestructureerde en constructieve manier geholpen in de totstandkoming van het advies. OR en financieel beleid - Training. Voor de OR is het heel prettig geweest dat de leden zelf tot antwoorden zijn gekomen op de vragen: - ondernemingsraad Januari 2020 - juni 2020 De GOR van het Bestuursdepartement bestaat uit 22 leden, met afvaardiging vanuit de verschillende directies.

Tot slot werden concrete afspraken gemaakt over de rol van het dagelijks bestuur, de afgevaardigde in de COR DJI en de OR-leden. Het gemiddelde rapportcijfer van de deelnemersevaluatie was een 8,7. Januari 2021 - februari 2021 De kinderopvangorganisatie CKC Drenthe had voor het eerst een ondernemingsraad. Deze nieuwe OR wilde getraind worden in de beginselen van de medezeggenschap.

Ook begeleidden we het gesprek met de bestuurder waarin OR en bestuurder aangaven hoe zij de samenwerking voor zich zien. Oktober 2021 De OR van het Arrondissementsparket Rotterdam was al enkele maanden geïnstalleerd, maar had elkaar nog vrijwel niet live meegemaakt - Adviesbureau - Training & Begeleiding. Tijdens deze tweedaagse hebben we daarom veel aandacht besteed aan de kennismaking met elkaar, onder andere aan de hand van DISC.

Opleidingen - Trainingen - Kennisniveau

Daarin heeft de OR ook aandacht voor een goede relatie met de bestuurder. Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,0 Reactie van een deelnemer: "Prettige en open communicatie, waardoor iedereen goed tot zijn recht kwam" .

Trainings- En AdviesbureausOr & Financiën - Rendement Congressen & Opleidingen

Ben of word je lid van een OR of (G)MR? Of kun je praktische handvatten gebruiken om beter en met meer vertrouwen binnen jouw team en organisatie te functioneren? Maak kennis met CNV Academie: jouw partner in training en advies voor (mede)zeggenschap. CNV Academie verzorgt scholing - Voorlichting, training en cursussen. In de vorm van (incompany) trainingen, ondersteuning en advies voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap: van de MR tot de OR.

CNV Academie is er voor iedereen in de medezeggenschap - Training, coaching en opleiding.

Financieel Beleid De Ondernemingsraad En De Eigen Cijfers

Home » OR Advies » Training voor de OR Training voor de ondernemingsraad Iedere ondernemingsraad heeft wettelijk recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Als de OR groter is of als er commissies zijn neemt dit aantal toe. Scholing draagt bij aan de professionaliteit van de OR. Het is daarom belangrijk dat de OR hier samen met de bestuurder afspraken over maakt.



Onderdelen van deze training zijn onder andere: ​de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OR de advies- en instemmingsaanvragen de (mogelijke) toegevoegde waarde van de OR voor de organisatie de rol die de OR wil spelen: reactief of proactief? En hoe doe je dat? de communicatie met de achterban een werkplan; hoe vertaal je mooie voornemens naar concrete plannen? Onze adviseurs hebben veel ervaring met advies- en instemmingsaanvragen, daardoor zijn de trainingen die wij geven praktisch en direct toepasbaar.

Meer van Customer journey

Navigation

Home

Latest Posts

De Definitie Van De Omgevingsmanager

Published May 27, 22
5 min read

Omgevingsmanager Voor Project

Published May 17, 22
6 min read

Engels - Taalcursussen - Talencentrum

Published May 15, 22
6 min read